Kallelse Vårmöte den 18/4!

Kallelse Vårmöte den 18/4!

När

18 april 2024    
18:30 - 20:00

Bokningar

Bokning stängd

Alla medlemmar i Bedinge Golfklubb kallas härmed till ordinarie Vårmöte torsdag den 18 april kl 18.30 på Smygehus Havsbad i Smygehamn.

Mötets öppnande

 

Ärenden vid Vårmötet

Vid vårmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två protokollsjusterare och rösträknare.
 • Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och i rätt tid.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.
 • Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.
 • (a) Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
  (b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst/förlust.
 • (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.
  (b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GolfAB för den tid revisionen avser.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.
 • Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.
 • Val av
  (a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år.

(b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.

(c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

(d) fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande.

(e) direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i GolfAB.

 • Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

 

Handlingar under § 6 0ch § 7 utdelas i samband med mötet. De finns också att hämta på vår hemsida eller i receptionen från och med den 10 april 2024.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.