• Lokala regler

Lokala regler för Bedinge Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (www.bedingegk.se).

Där ut över gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

‍Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmänplikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av vita pinnar.
2. Intern out of bounds definieras av vitsvarta pinnar och gäller mellan hål 5 och hål 9,dock endast vid spel på hål 9. Vid spel på hål där intern out of bounds inte gäller är de vitsvarta pinnarna att betrakta som oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark underarbete (MUA)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som MUA. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
3. Vitspray linje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnandevatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden varsgräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Avståndsmarkeringar.

‍c) Integrerade föremål
1. Slipers föruppbyggnad av green på hål 13 betraktas som ett integrerat föremål.

3.Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare medtillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

‍Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

‍Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är allaövningsområden också stängda.

5. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen avspelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (tvåslag).
Plikten läggs på det sista hålet avspelarens rond.