• Regler och föreskrifter

Tävlingar – Regler och föreskrifter

Lokala regler, Tävlingsvillkor och Ordningsföreskrifter för Bedinge Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (www.bedingegk.se).

Där utöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

‍Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmänplikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av vita pinnar.
2. Intern out of bounds definieras av vitsvarta pinnar och gäller mellan hål 5 och hål 9,dock endast vid spel på hål 9. Vid spel på hål där intern out of bounds inte gäller är de vitsvarta pinnarna att betrakta som oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark underarbete (MUA)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som MUA. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
3. Vitspray linje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnandevatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden varsgräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Avståndsmarkeringar.

‍c) Integrerade föremål
1. Slipers föruppbyggnad av green på hål 13 betraktas som ett integrerat föremål.

3.Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare medtillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

‍Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

‍Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är allaövningsområden också stängda.

5. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen avspelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (tvåslag).
Plikten läggs på det sista hålet avspelarens rond.

VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor finns anslagna på anslagstavlorna i klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.
ÖVERTRÄDELSE AV ETT VILLKOR FÖR EN TÄVLING kan, före en rond eller under pågående rond, leda till att spelaren utesluts ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

5. Allmänt
Rätt att delta har medlemmar i Bedinge GK och gäster (medlemmar i erkänd golfklubb) med EGA Handicap (max 54,0) om inte annat anges. Gästande spelare betalar, utöver startavgift, tävlingsgreenfee om inte annat anges. Frikort (ex. SGF:s och PGA:s introduktionskort etc.) kan inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling.

6. Anmälan, avanmälan och startlista till tävling
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är klockan 18.00 tre dagar före första tävlingsdag, om inte annat anges. Startlista publiceras senast kl. 18.00 två dagar före tävling om inte annat anges.
Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras startavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras gällande startavgift.
Startavgift ska erläggas och scorekort vara avhämtat senast 15 minuter före spelarens starttid. Startavgiften är 150 kronor per spelare, om inget annat anges.
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

7. Anmälan till vissa tävlingar
Anmälan till partävlingar kan ske singel- eller parvis, om inget annat anges. Högsta handicap som får tillgodoräknas en spelare i en partävling är 54.
För deltagande i ”Äkta makar” krävs att paret är gift eller lever under äktenskapsliknande förhållande.

8. Tee i handicaptävlingar
Om inte annat anges i villkoren för en tävling ska samtliga herrar spela från tee 54 och samtliga damer spela från tee 47, om inget annat anges.
Anmärkning: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och pojkar/herrar med läkarintyg kan välja att spela från tee 47.
Flickor till och med det år de fyller 12, damer från och med det år de fyller 70 och flickor/damer med läkarintyg kan välja att spela från tee 41.
Val av tee ska spelaren göra senast i samband med anmälan.
Spelare med klubbhandicap spelar från sin gällande tee om D-klass finns i tävlingen. I övriga fall spelar pojkar/herrar från tee 54 på handicap 36 och flickor/damer från tee 47 på handicap 36.

9. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inte annat anges:
Klass A – handicap till och med 12,8 Klass B – handicap 12,9 till 22,5 Klass C – handicap 22,6 till 36,0 Klass D – handicap 37 till 54
Vid färre än fyra startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Starttider
Första start i tävlingar arrangerade av klubben sker, om inte annat anges, enligt följande schema: 1 april – 31 maj kl. 09:00, 1 juni – 31 augusti kl. 08:00 och 1 september – 26 december kl. 09:00.

11. Avgörande vid lika resultat
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
I slagspel utan handicap och i matchspel sker särskiljning av vinnare genom särspel löpande på hål 5 och 9. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

12. Scorekortsinlämning (”scoring area”)
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning. Om inte annan scoring area har definierats av tävlingsledningen avses klubbens reception som plats för inlämning.

13. Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass eller en tävling är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Spelaren som har ombud ska informera tävlingsledningen innan prisutdelningen. Tävlingsledningen kan inte vara ombud.

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

15. Tävlingsledningens sammansättning
Den som är tävlingsledare och de eventuella övriga personer som ingår i tävlingsledningen för en enskild tävling namnges senast vid lottningen till tävlingen. Tävlingsledaren kan vid tveksamhet om regeltolkning överlämna ärendet till klubbens tävlingskommitté för slutgiltigt beslut.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlorna i klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubbens bana.
ÖVERTRÄDELSE av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

16. Bilparkering får bara ske på angivna platser.

17. Greenfee ska lösas innan start. Spelare som inte erlagt gällande greenfee eller har spelrätt kan avvisas från banan och få betala en avgift på dubbla den gällande greenfeen.

18. Golfskor med metallspikar får inte användas inomhus.

19. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

20. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Latrinpåse måste användas.

21. Officiell tid är Fröken ur.

22. Greenlagare är obligatorisk vid start.

23. Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare.

24. Spelare måste följa anvisning från kontrollant. Golf-ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

25. Det är förbjudet att gå på greener och övningsgreener täckta av frost.

26. Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras. På tee bör slagmärken fyllas igen med lagningssand.

27. Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

28. Det är tillåtet att ta en paus på högst 10 minuter i restaurangen efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

29. Grupp som spelar på hål med högre nummer har företräde framför grupp på hål med lägre nummer.

30. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Reglerna och föreskrifterna är beslutade av styrelsen/tävlingskommittén den 5 mars 2012 och senast uppdaterade den 23 Jan 2023. I den senaste uppdateringen har inga ändringar gjorts i sak, utan endast uppdateringar utifrån de senaste versionerna av Regler för Golfspel och Spel- och tävlingshandboken.